System Kadrowo-Płacowy

Funkcjonalność części kadrowej:

 • rejestracja danych placówek oświatowych w zakresie danych niezbędnych do przygotowania wszelkich dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych (do urzędów skarbowych, ZUS, GUS, itd.),
 • rejestracja kadrowych danych pracowników (w tym zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło) w wymaganym zakresie danych,
 • wydruki dokumentów kadrowych (umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, przyznanie odprawy emerytalnej, udzielenie urlopu zdrowotnego, bezpłatnego, przeniesienie w stan nieczynny, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, kartoteka zasiłkowa, zestawienie nieobecności w jednostce w okresie czasu i inne),
 • przygotowanie elektronicznych dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA), w postaci gotowej do importu do programu Płatnik,
 • kontrola i raportowanie wydarzeń kadrowych,
 • raportowanie do SIO i GUS,
 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki,
 • integracja modułu w ramach systemu zintegrowanego (płace, arkusz organizacyjny, ewidencja majątku, biblioteka, obsługa przedszkoli, dziennik lekcyjny),
 • możliwość wykonywania eksportów danych do formatów XML oraz XLS.
   

Funkcjonalność części płacowej:

 • rejestracja danych o zatrudnieniu pracowników niezbędnych w celach płacowych (parametrów obliczania podatku, parametrów obliczania składek ZUS, rachunków bankowych do przelewów, kredytów i pożyczek, potrąceń indywidualnych, przychodów socjalnych, należności jednorazowych, innych),
 • przygotowanie list wypłat: podstawowych, dodatkowych i innych,
 • obliczanie składników wypłat pracowników w ramach listy płac w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz przy użyciu wysoko definiowalnych i elastycznych składników kwotowych, list składników kwotowych, składników procentowych, kroków obliczeń i innych,
 • przygotowanie pasków wypłat oraz zestawień zbiorczych,
 • przygotowanie informacji o przelewach oraz eksport przelewów w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),
 • przygotowanie elektronicznych zestawień zbiorczych do ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA) gotowych do importu do programu Płatnik,
 • eksport informacji o przelewach do urzędów skarbowych w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),
 • udostępnienie danych wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowo-księgowego,
 • import danych dotyczących godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla celów naliczenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy nauczycieli z modułu Organizacji zastępstw i dyżurów,
 • raportowanie do SIO i GUS,
 • wydruk średnich na stopnie awansu zawodowego,
 • obliczanie wartości należności okresowych lub jednorazowych (nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, średnia urlopowa, świadczenie urlopowe pedagogów),
 • przygotowanie formularzy podatkowych do rozliczeń z urzędami skarbowymi,
 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki.

 

Dekretacja dokumentu księgowego Sprawozdanie Rb-28 Definicja i wykonanie raportu