Faktury i rejestry VAT

Aplikacja „Faktury i rejestry VAT" dedykowana dla samorządów umożliwia scentralizowane rozliczanie podatku VAT w gminie, przygotowywanie deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami i generowanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA.
 

JPK Jednolity Plik Kontrolny - co to ?

JPK - co to ?

Jednolity Plik Kontrolny to nowa, wprowadzona ustawą z 10 września 2015 r., metoda kontroli podatników, prowadzących księgi podatkowe, przez organy podatkowe. Na jej mocy podatnicy zobowiązani są, na żądanie danej instytucji, przesłać plik z poszczególnych ewidencji w elektronicznej, ujednoliconej formie. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, po wyznaczonym przez uchwałę terminie, musi być przygotowany na dostarczenie wyżej wspomnianego dokumentu do właściwego dla niego urzędu skarbowego.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny umożliwia sprawniejszy kontakt z przedsiębiorcą oraz wczesne i precyzyjne wykrycie błędów w księgach podatkowych. Składa się na niego siedem odrębnych struktur, które leżą w zainteresowaniu fiskusa. W praktyce stanowią one szczegółowe dane gromadzone w księgach m.in. faktury, wyciągi bankowe, obroty magazynowe czy ewidencję VAT. Informacje te są przetwarzane przez system, zapisywane w pliku wykorzystującym język XML i przesyłane do wybranego urzędu. To wygodny i w zasadzie bezproblemowy sposób kontaktowania się z organami podatkowymi. W ciągu ostatnich lat metodę z powodzeniem wdrożono m.in. w Portugalii i Czechach.

JPK – kogo i od kiedy dotyczy?

JPK – kogo i od kiedy dotyczy?

Obowiązek przekazania pliku JPK na żądanie urzędu dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe, a więc osób zarządzających firmami, przedsiębiorstwami oraz innymi jednostkami (w tym także administracyjnymi i samorządowymi). Ustawa oględnie określa także termin, od którego poszczególne podmioty muszą być gotowe na e-kontrolę i przesłanie dokumentu. Prezentuje się on następująco:
 • Duże przedsiębiorstwa (firmy, które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały ponad 250 osób lub ich roczny dochód przekraczał 50 mln euro, a całkowita kwota aktywów wynosiła ponad 43 mln euro) – od 1 lipca 2016.
 • Średniej wielkości przedsiębiorstwa (zatrudniające poniżej 250 pracowników, których roczny obrót lub bilans roczny nie przekroczył 50 mln euro) – od 1 stycznia 2017 r.
 • Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 pracowników, których roczny obrót i całkowity Bilas roczny nie przekracza 10 mln euro) – od 1 stycznia 2017
 • Przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające mniej niż 10 pracowników, o rocznym obrocie lub całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 2 mln euro) – od 1 stycznia 2018 roku.

JPK i e-kontrole w samorządzie - aplikacja

JPK w samorządzie

Do składania JPK zobligowane są również jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, które tak samo jak przedsiębiorcy prowadzą księgi podatkowe. Okres, od którego obowiązuje kontrola JPK dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, określa się na tej samej podstawie, co termin jej wprowadzenia dla przedsiębiorstw. Jeśli dany podmiot spełnia warunki, według których zostałby uznany za przedsiębiorstwo małe lub średnie, to przesłanie informacji dotyczących VAT w formie elektronicznej obowiązują go od 1 stycznia 2017 roku.

 

Centralny rejestr faktur VAT dla jednostek organizacyjnych miasta lub gminy.

Funkcjonalności:

 • wystawianie faktur sprzedaży VAT,
 • ewidencja sprzedaży detalicznej,
 • rejestracja faktur zakupu,
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów i produktów,
 • obsługa transakcji krajowych i zagranicznych zgodnie z ustawą o VAT,
 • uwzględnienie prewspółczynnika i proporcji bazowej przy wyliczaniu podatku naliczonego,
 • generowanie cząstkowych i zbiorczych deklaracji VAT-7 wraz z załącznikami oraz deklaracji VAT-UE,
 • generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) oraz faktur VAT (JPK_FA),
 • raportowanie zakupów i sprzedaży,
 • komunikacja z systemem finansowo-księgowym miasta lub gminy.

 

faktury i rejestry vat oraz jpk oprogramowanie

 

 

Rozwiązania techniczne

 • Dostęp do systemu przez Internet.

 • Jeden centralny system dla wszystkich jednostek w mieście.

 • Wspólne jednolite zarządzanie systemem.

 • Scentralizowane kopie bezpieczeństwa.

 • Możliwość utrzymywanie systemu na serwerach WizjaNet.

 

Bezpieczeństwo programu

System Faktury i rejestry VAT jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Utrzymanie systemu na serwerach firmy WizjaNet Sp. z o.o. jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem danych, ich uszkodzeniem lub utratą. Administratorzy dbają o ciągłą archiwizację danych, utrzymanie kompatybilności systemu z popularnymi przeglądarkami oraz konserwację systemu.

 

 

 

kontakt - oprogramowanie