Nowoczesny System Kadrowo-Płacowy z elektronicznym obiegiem dokumentów

Całkowicie elektroniczny obieg dokumentów

Nowoczesny System Kadrowo-Płacowy umożliwia dowolną kombinację prowadzenia kadr i naliczeń płac, pomiędzy jednostkami oraz CUW. Listy płac są podpisywane przez dyrektorów elektronicznie, w ten sam zdalny sposób przebiega bieżąca wymiana danych, zapewniająca terminową wypłatę świadczeń.

Systemy w chmurze

Nasze systemy można obsługiwać z dowolnego komputera, pracując w przeglądarce internetowej, bez potrzeby instalowania oprogramowania. System zawsze posiada aktualne dane i najnowszą wersję. Wykonywane są także kopie bezpieczeństwa.

Funkcjonalności Systemu Kadrowo-Płacowego

Moduł kadr
 • rejestracja danych placówek oświatowych w zakresie danych niezbędnych do przygotowania wszelkich dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych (do urzędów skarbowych, ZUS, GUS, itd.),

 • rejestracja kadrowych danych pracowników (w tym zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło) w wymaganym zakresie danych,

 • wydruki dokumentów pracowniczych (umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, angaże, aneksy, skierowania, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach i wiele innych),

 • automatyczne wyliczenie stażu pracy na podstawie wprowadzonych świadectw pracy i okresów zaliczanych do stażu,

 • rejestracja warunków zatrudnienia, parametrów obliczania składek ZUS i podatku, rachunków bankowych do przelewów, kredytów i pożyczek, potrąceń indywidualnych,

 • zarządzanie danymi niezbędnymi do obsługi PPK,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem schematów obecności oraz możliwością indywidualnego definiowania czasu pracy,

 • wydruki kart ewidencji czasu pracy, harmonogramów, kartotek urlopowych i nieobecności oraz wiele innych,

 • przygotowanie elektronicznych dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA), w postaci gotowej do importu do programu Płatnik,

 • integracja modułu w ramach systemu zintegrowanego (płace, arkusz organizacyjny, ewidencja majątku, biblioteka, obsługa przedszkoli, dziennik lekcyjny),

 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki,

 • automatyczne przypomnienia o wymaganych działaniach,

 • możliwość eksportowania danych do formatów XML oraz XLS,

 • kontrola i raportowanie wydarzeń kadrowych,

 • raportowanie do SIO, PFRON i GUS,

 • możliwość udostępnienia danych w Portalu Pracownika.
Moduł płac
 • rejestracja danych o zatrudnieniu pracowników niezbędnych w celach płacowych (parametrów obliczania podatku, obliczanie składników wypłat pracowników w ramach listy płac w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz przy użyciu wysoko definiowalnych i elastycznych składników kwotowych, list składników kwotowych, składników procentowych, kroków obliczeń i innych),

 • przygotowanie list wypłat: podstawowych, dodatkowych i innych; indywidualne i zbiorcze przeliczanie,

 • przygotowanie pasków wypłat, list płac oraz zestawień zbiorczych,

 • przygotowanie informacji o przelewach oraz eksport przelewów w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),

 • udostępnienie danych wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowo-księgowego,

 • import danych dotyczących godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla celów naliczenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy nauczycieli z modułu Organizacji zastępstw i dyżurów,

 • automatyczne obliczanie wartości należności okresowych lub jednorazowych (nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, średnia urlopowa, świadczenie urlopowe pedagogów, odprawa emerytalna),

 • przygotowanie elektronicznych dokumentów do ZUS (DRA, RCA, RSA, RPA) gotowych do importu do programu Płatnik,

 • raportowanie do podmiotów zarządzających PPK,

 • eksport informacji o przelewach do urzędów skarbowych w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),

 • przygotowanie deklaracji podatkowych do rozliczeń z urzędami skarbowymi,

 • grupowe wprowadzanie danych,

 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki,

 • analiza i sprawozdanie z realizacji art. 30a KN,

 • raportowanie do SIO i GUS.
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów,

 • możliwość przekazania pracownikom pasków wypłat oraz deklaracji podatkowych poprzez e-mail,
 • możliwość udostępnienia pasków wypłat, deklaracji podatkowych i innych informacji w Portalu Pracownika.
30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03