Nowoczesny System Kadrowo-Płacowy z elektronicznym obiegiem dokumentów

Całkowicie elektroniczny obieg dokumentów

Nowoczesny System Kadrowo-Płacowy umożliwia dowolną kombinację prowadzenia kadr i naliczeń płac, pomiędzy jednostkami oraz CUW. Listy płac są podpisywane przez dyrektorów elektronicznie, w ten sam zdalny sposób przebiega bieżąca wymiana danych, zapewniająca terminową wypłatę świadczeń.

Systemy w chmurze

Nasze systemy można obsługiwać z dowolnego komputera, pracując w przeglądarce internetowej, bez potrzeby instalowania oprogramowania. System zawsze posiada aktualne dane i najnowszą wersję. Wykonywane są także kopie bezpieczeństwa.

Funkcjonalności Systemu Kadrowo-Płacowego

Moduł kadr
 • rejestracja danych placówek oświatowych w zakresie danych niezbędnych do przygotowania wszelkich dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych (do urzędów skarbowych, ZUS, GUS, itd.),

 • rejestracja kadrowych danych pracowników (w tym zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło) w wymaganym zakresie danych,

 • wydruki dokumentów kadrowych (umowa o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, przyznanie odprawy emerytalnej, udzielenie urlopu zdrowotnego, bezpłatnego, przeniesienie w stan nieczynny, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, kartoteka zasiłkowa, zestawienie nieobecności w jednostce w okresie czasu),

 • przygotowanie elektronicznych dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA), w postaci gotowej do importu do programu Płatnik,

 • integracja modułu w ramach systemu zintegrowanego (płace, arkusz organizacyjny, ewidencja majątku, biblioteka, obsługa przedszkoli, dziennik lekcyjny),

 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki,

 • możliwość eksportowania danych do formatów XML oraz XLS,

 • kontrola i raportowanie wydarzeń kadrowych,

 • raportowanie do SIO i GUS.
Moduł płac
 • rejestracja danych o zatrudnieniu pracowników niezbędnych w celach płacowych (parametrów obliczania podatku, obliczanie składników wypłat pracowników w ramach listy płac w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz przy użyciu wysoko definiowalnych i elastycznych składników kwotowych, list składników kwotowych, składników procentowych, kroków obliczeń i innych,

 • udostępnienie danych wypłat i potrąceń w układzie klasyfikacji budżetowej do systemu finansowo-księgowego,
  import danych dotyczących godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw dla celów naliczenia wynagrodzenia za dodatkowe godziny pracy nauczycieli z modułu Organizacji zastępstw i dyżurów,

 • obliczanie wartości należności okresowych lub jednorazowych (nagroda roczna, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, średnia urlopowa, świadczenie urlopowe pedagogów),

 • przygotowanie elektronicznych zestawień zbiorczych do ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA) gotowych do importu do programu Płatnik,

 • parametrów obliczania składek ZUS, rachunków bankowych do przelewów, kredytów i pożyczek, potrąceń indywidualnych,

 • przygotowanie informacji o przelewach oraz eksport przelewów w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),

 • eksport informacji o przelewach do urzędów skarbowych w postaci elektronicznej (do systemu bankowego),

 • przygotowanie formularzy podatkowych do rozliczeń z urzędami skarbowymi,

 • przygotowanie list wypłat: podstawowych, dodatkowych i innych,

 • wielowymiarowa analiza danych poprzez zestawienia i wydruki,

 • przychodów socjalnych, należności jednorazowych, innych),

 • przygotowanie pasków wypłat oraz zestawień zbiorczych,

 • wydruk średnich na stopnie awansu zawodowego,

 • raportowanie do SIO i GUS.
30+ +

Obsługiwanych Jednostek Samorządu Terytorialnego

1100+ +

Obsługiwanych placówek oświatowych

5500+ +

Użytkowników systemów oświatowych

systemy@wizja.net Dział wsparcia: +48 33 496 30 03